تصاویر/ سفر استاندار به شهرستان دیر
تصاویر/ سفر استاندار به شهرستان دیر

آوای بوشهر: عکس: عباس حیدری

آوای بوشهر:

عکس: عباس حیدری

http://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274166.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274167.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274169.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274173.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274172.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274171.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274170.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274174.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274175.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274176.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274177.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274178.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274181.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274182.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274183.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274180.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274179.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274187.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274186.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274185.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274188.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274192.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274191.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274190.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274193.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274195.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274194.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274196.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274197.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274198.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961119/3577015/n3577015-6274199.jpg