کمک به دانشکده فنی جم؛ قانونی یا غیر قانونی؟! شدنی یا ناشدنی!؟ بحث درباره کمک به دانشکده فنی جم؛ قانونی یا غیر قانونی؟! شدنی یا ناشدنی!؟ http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html Tue, 30 May 2017 17:17:45 +0430 JComments طالب مؤذنی گفت: http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20416 طالب مؤذنی Wed, 14 Dec 2016 16:34:25 +0330 http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20416 جم گفت: http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20414 جم Wed, 14 Dec 2016 11:49:01 +0330 http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20414 شهروند دلسوز گفت: http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20412 شهروند دلسوز Tue, 13 Dec 2016 21:47:06 +0330 http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20412 دانشجوی فنی گفت: http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20393 دانشجوی فنی Mon, 12 Dec 2016 11:26:17 +0330 http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20393 دانشجوی فنی گفت: http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20392 دانشجوی فنی Mon, 12 Dec 2016 11:25:14 +0330 http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20392 طا لب مؤذنی گفت: http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20390 طا لب مؤذنی Mon, 12 Dec 2016 00:00:41 +0330 http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20390 احسان گفت: http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20387 احسان Sun, 11 Dec 2016 14:56:38 +0330 http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20387 jam گفت: http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20386 jam Sun, 11 Dec 2016 14:30:57 +0330 http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20386 محمد گفت: http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20385 محمد Sun, 11 Dec 2016 14:27:46 +0330 http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20385 محمد گفت: http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20384 محمد Sun, 11 Dec 2016 14:16:58 +0330 http://avajam.ir/notes/6875-اختلافات-شورای-شهر-جم-برای-دانشکده-فنی-و-مهندسی.html#comment-20384