آيا بوشهر از بحران شديد آب عبور خواهد كرد؟ بحث درباره آيا بوشهر از بحران شديد آب عبور خواهد كرد؟ http://avajam.ir/notes/6907-آيا-بوشهر-از-بحران-شديد-آب-عبور-خواهد-كرد؟.html Tue, 30 May 2017 17:18:32 +0430 JComments مصطفی نصیری گفت: http://avajam.ir/notes/6907-آيا-بوشهر-از-بحران-شديد-آب-عبور-خواهد-كرد؟.html#comment-20453 مصطفی نصیری Mon, 02 Jan 2017 02:56:29 +0330 http://avajam.ir/notes/6907-آيا-بوشهر-از-بحران-شديد-آب-عبور-خواهد-كرد؟.html#comment-20453