پارازیت‌ها چه دستاوردی داشته؟/ سلامت و امنیت روانی جامعه به مخاطره افتاده بحث درباره پارازیت‌ها چه دستاوردی داشته؟/ سلامت و امنیت روانی جامعه به مخاطره افتاده http://avajam.ir/2013-08-19-20-24-10/cultural-social/6915-پارازیت‌ها-چه-دستاوردی-داشته؟-سلامت-و-امنیت-روانی-جامعه-به-مخاطره-افتاده.html Tue, 30 May 2017 17:20:58 +0430 JComments جمی گفت: http://avajam.ir/2013-08-19-20-24-10/cultural-social/6915-پارازیت‌ها-چه-دستاوردی-داشته؟-سلامت-و-امنیت-روانی-جامعه-به-مخاطره-افتاده.html#comment-20484 جمی Fri, 06 Jan 2017 20:50:51 +0330 http://avajam.ir/2013-08-19-20-24-10/cultural-social/6915-پارازیت‌ها-چه-دستاوردی-داشته؟-سلامت-و-امنیت-روانی-جامعه-به-مخاطره-افتاده.html#comment-20484 حسین گفت: http://avajam.ir/2013-08-19-20-24-10/cultural-social/6915-پارازیت‌ها-چه-دستاوردی-داشته؟-سلامت-و-امنیت-روانی-جامعه-به-مخاطره-افتاده.html#comment-20481 حسین Thu, 05 Jan 2017 11:23:52 +0330 http://avajam.ir/2013-08-19-20-24-10/cultural-social/6915-پارازیت‌ها-چه-دستاوردی-داشته؟-سلامت-و-امنیت-روانی-جامعه-به-مخاطره-افتاده.html#comment-20481