او نمونه‌ کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پرخطر و پرافتخار بود بحث درباره او نمونه‌ کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پرخطر و پرافتخار بود http://avajam.ir/2013-08-19-20-24-10/iran-world/6923-او-نمونه‌-کم-نظیری-از-نسل-اول-مبارزان-ضد-ستم-شاهی-و-از-رنج-دیدگان-این-راه-پرخطر-و-پرافتخار-بود.html Tue, 30 May 2017 17:20:21 +0430 JComments محمد طیب گفت: http://avajam.ir/2013-08-19-20-24-10/iran-world/6923-او-نمونه‌-کم-نظیری-از-نسل-اول-مبارزان-ضد-ستم-شاهی-و-از-رنج-دیدگان-این-راه-پرخطر-و-پرافتخار-بود.html#comment-20494 محمد طیب Mon, 09 Jan 2017 00:06:28 +0330 http://avajam.ir/2013-08-19-20-24-10/iran-world/6923-او-نمونه‌-کم-نظیری-از-نسل-اول-مبارزان-ضد-ستم-شاهی-و-از-رنج-دیدگان-این-راه-پرخطر-و-پرافتخار-بود.html#comment-20494