نقدی بر افکار عمومی در ماجرای قتل آتنا

شقایق حیدری

نقدی بر افکار عمومی در ماجرای قتل آتنا

آیا ما در مهد کودک هایمان به مانند کشورهای توسعه یافته به کودکانمان آموزش دادیم که حریم دیگران را نگه دارند ؟
در تمام شبکه ها به حل مسئله یا از بین بردن مجرم ونه شرایط وزمینه های منتهی به جرم پرداختیم .اما ندیدیم که در حل مسئله اصلی یا آسیب اجتماعی تدبیری اندیشیده شود که مرگ درناکی چون آتناهایی دیگر را شاهد نباشیم .

آوای جم – شقایق حیدری* ؛همیشه وقتی وقایع تازه اتفاق می افتد همگان یا حداقل می توان گفت عموم با نگاهی دلسوزانه وترحم امیز وهوایی غمناک که حاکم بر روزهای وقوع حادثه می باشد به بررسی وتفسیر موضوع می پردازند .
اما زمان که می گذرد می توان دورتر ایستاد وبا فاصله به پدیده نگاه کرد .
در اکثر مواقع جرائمی مثل قتل ،دزدی و تجاوز پشت درهای بسته وبه دور از چشم دیگران رخ می دهند .
در اینجا ودر یک طرف طیف افکار عمومی ودر طیفی دیگر مجرم ، طیف سوم رسانه ها قرار دارند که با فاش شدن این وقایع اخبار را در اختیار مردم قرار می دهند .
در این میان رسانه ها تنها به انعکاس افکار عمومی پرداختند که حاکم بر احساسات گرایی مردم بود اینکه چگونه مردم با خانواده قاتل برخورد کردند ،اینکه مادر قاتل از شرم و ترس نگاه عموم حیاط خانه تنها پناهگاه اوست ،وضعیت اقتصادی آتنا چگونه بود وبعد از حادثه دولت چه کمک هایی به خانواده اتنا کرده است .بعد از این حادثه همگی برآن شدند که به آموزش مسائل جنسی به کودکان با زبانی کودکانه بپردازند اما هیچ کس به کودکش اموزش نداد که چگونه حریم خود را نشکند . برای هیچ کس سوال پیش نیامده که چرا ما باید درس انحرافات اجتماعی وآسیب شناسی اجتماعی را فقط در دوره دانشگاه این هم در رشته جامعه شناسی حدود ۲ تا ۴ واحد بگذارنیم .آیا مگر دیگر رشته ها کاملا از انحرافات اجتماعی آگاهی دارند وجامعه شناسان باید سطح آگاهی خود را بالا ببرنند ؟
آیا در مورد تمایل به تجاوز قاتل آتنا پرداخته شد؟
آیا ما در مهد کودک هایمان به مانند کشورهای توسعه یافته به کودکانمان آموزش دادیم که حریم دیگران را نگه دارند ؟
در تمام شبکه ها به حل مسئله یا از بین بردن مجرم ونه شرایط وزمینه های منتهی به جرم پرداختیم .اما ندیدیم که در حل مسئله اصلی یا آسیب اجتماعی تدبیری اندیشیده شود که مرگ درناکی چون آتناهایی دیگر را شاهد نباشیم .
به قول یکی از علمای اجتماعی علت تعیین کننده یک واقعیت اجتماعی را باید در میان واقعیت های اجتماعی ماقبل آن جستجو کرد نه در حالات وآگاهی های فردی (ریترز۱۳۹۳).
بنابراین نمی توان با رویکرد روانشناختی ،برای آسیب های اجتماعی تحلیل وتفسیر انجام داد.

 

*کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه

دیدگاه‌تان را بنویسید